BAAD Games Studio realizuje następujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich:

„Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania technologii AI. Wartość projektu to 1 116 830 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 778 336 zł.

logo_bg_ue


„Wsparcie doradcze dla Baad Games Studio sp. z o.o. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Celem projektu jest rozszerzenie dostępu do rynku kapitałowego i zewnętrznych źródeł finansowania oraz stworzenie optymalnych warunków nawiązania współpracy z inwestorami poprzez zakup usług doradczych. Wartość projektu 255.840,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 97.000,00 zł


„Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa BAAD Games Studio sp. z o.o. opartej na działaniach międzynarodowych”

Celem projektu jest opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów oraz wzmocnienie działań proeksportowych. Dofinansowanie projektu z UE: 34 000 zł.

dip-stopka-strona